Mänskliga rättigheter innebär grundläggande rättigheter som varje enskild har gentemot staten. Dessa rättigheter skyddas i många länders grundlagar, i Sverige främst i Regeringsformens (RF) andra kapitel. Där kallas de för medborgerliga fri- och rättigheter. Mänskliga rättigheter delas i tre grupper:

  • Politiska och medborgerliga rättigheter – t.ex. att man inte ska berövas sin frihet eller hindras från att demonstrera, äganderätt, rörelsefrihet, asylrätt, rösträtt, yttrandefrihet, rätt att ingå äktenskap, m.m. Se Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR).
  • Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter – t.ex. rätt till social trygghet, utbildning, sjukvård och arbete, rätt till adekvat levnadsstandard, rätt till upphovsrätt, m.m. Se Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR)
  • Grupprättigheter, t.ex. folks rätt till självbestämmande, utveckling, rätt att dela naturtillgångar i havet och yttre rymden. Se FN:s deklaration on the Rights of Indigenous Peoples (Resolution om FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter)

FN och MR-råd

Syftet med FN som organisation är att uppnå ett internationellt samarbete för att främja och uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter (MR) utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion. FN-stadgan från 1945 bekräftar ”tron på mänskliga rättigheter, envars värdighet och värde, jämlikhet mellan man och kvinna”. I syfte att övervaka global respekt för mänskliga rättigheter inrättades FN:s Human Rights Council (MR-råd). MR:s viktigaste funktion är att granska länder som misstänks för grova och systematiska brott mot mänskliga rättigheter. Rådet kan utfärda råd och rekommendationer men saknar befogenhet att besluta om några sanktioner.

Vad är en konvention?

Skyddet för mänskliga rättigheter uppstår genom mellanstatliga avtal som kallas för traktat eller konvention (på engelska: treaty, convention, agreement, covenant). Konventioner kan vara:
• globala (det vill säga vilken stat som helst kan ansluta sig till den, ex Barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter) och
• regionala (som gäller för en viss region som Europa, Afrika, Latin- och Nordamerika).

De enskilda rättigheterna i Europakonventionen

• rätt till liv
• skydd för egendom
• förbudet mot tortyr och omänsklig behandling
• förbud mot slaveri
• rätt till personlig frihet och säkerhet
• rätt till en rättvis rättegång
• rätt till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens
• rätt till tanke-, samvets-, och religionsfrihet
• yttrandefrihet
• mötes-, demonstrations- och föreningsfrihet
• rätt att ingå äktenskap samt makars likställdhet
• rätt till effektivt rättsmedel på nationell nivå
• förbud mot diskriminering

Av admin