Arbetsområden

Våra arbetsområden!

Juridiska frågor

Familjerätt, Bouppteckning, Arvsrätt, Gåvobrev, Testamente, Samboavtal, Äktenskapsförord, Fullmakt, Bodelning (gifta/sambo)


Migrationsrätt, Uppehållstillstånd, Arbetstillstånd, Medborgarskap


Affärsrätt, Avtal.


Arbetsrätt, Medbestämandelagen, Arbetsmiljölagen, Förtroendemannalagen, kollektivavtal.

Organisationsfrågor

Verksamhetsutveckling, Personalfrågor/HR, Ledarskap, Arbetsrätt, Agil organisation, Organisationsfrågor, Ständiga förbättringar, Lean, Projekt, Projektledning, Affärsutveckling, , Marknadsföring, Förhandling, Löneförhandling, Problemlösning, Konflikthantering


Arbetsmarknadsfrågor, Integrationsfrågor


Hållbar rekrytering, Kompetensutveckling, Utvecklingssamtal, Personalutveckling,

Interimsuppdrag

Verksamhetschef, Enhetschef, Utvecklingschef, Personalchef.


Personalfrågor/HR, , Förändringsledning.


Styrelsearbete, Ledning. 


Genomlysning av verksamhet, Verksamhetsförbättring. 

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Ska du anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU kan personen behöva ett arbetstillstånd.

"Första gången vi sprang på juridiska termer var i slutet på 80-talet. Det var då vi beslutade att vara personer som har som kall att hjälpa individer och organisationer att utvecklas och stärkas. I dag gör vi det med kunskap om globaliseringens utmaningar och den förändring som sker i vår lokala omvärd. Vi är också medvetna om att framtidens arbetsmarknad handlar mer om en livsstil där arbete och fritidsgränser suddas ut. Det innebär nya utmaningar för organisationer att kunna locka till sig medarbetare. Vi har komptenser utifrån båda perspektiven och framförallt hållbarhet i alla våra frågor" 

Affärsjuridik/Arbetsrätt

Arbetstillstånd


Vi företräder främst små och medelstora företag och enskilda individer inom områden som köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, fordringsrätt, tvister, konkurser med mera.


Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi hjälper dig i situationer där du har frågor om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.


Vi kan även hjälpa till med att upprätta anställningsavtal, anställningsformer, arbetstider, kollektivavtal och kollektivavtalsliknande villkor.


Skulle tvist uppstå (arbetstvist) kan vi biträda dig eller ditt företag i domstol.


En sak inom arbetsrätten som komplicerar är att det dels ofta rör sig om relativt korta tidsfrister när man skall vidta olika åtgärder och dels att det under begreppet arbetsrätt sorterar närmare 50 olika lagar och förordningar.FamiljerättAtt bli sambo, gifta sig och skaffa barn kan vara fantastiskt. Men det kan också uppstå en hel del frågor och problem vid skilsmässor, separationer eller dödsfall. På vägen genom livet inträffar stora och små saker. När det otänkbara händer vänds tillvaron upp och ner. I dessa stunder av sorg och förtvivlan är det ofta nödvändigt att ta hjälp av en kunnig och erfaren person som tar hand om det praktiska.


Vi erbjuder hjälp med:


Boutredning och bouppteckning

Dödsboförvaltning

Hjälp med försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Ansökan om lagfart

Arvskifte

Avtal om oskiftat dödsbo

Testamente

Gåvobrev

Fullmakter

Samboavtal

Äktenskapsförord

Äktenskap/äktenskapsskillnad

Sambo/separation

Bodelning:

Obestånd och konkurs i dödsboet
Företagsutveckling/LedarskapVerksamheter och organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förändras för att passa verkligheten och kundens eller företagens behov.  ”Business life” handlar om utveckling av företag. Vi erbjuder er möjligheten att via föreläsning, interim eller som konsulter hjälpa er att bli ett hållbart företag och öka effektivitet och vinstmarginaler.


Vi har kunskaper inom områden så som:

Projektledning, agilt ledarskap, agil-projektledning, HR, ekonomi, organisation, förhandling, styrelsearbete, ledningsgrupp, juridik inom affärsrätt, familje juridik, arbetsmiljö, policy frågor, löner, utveckling, present och profilmaterial, förändringsprocesser, förändringsledning, krishantering, svåra samtal, mentorskap, rådgivning mm. Allt detta för att skapa ett ”Business life”


Mycket händer inom ledarskapsområdet hela tiden. Den nya Agila ledarstilen är bland annat på stark framväg. Vi kan hjälpa dig som chef med en individuell utvecklingscoaching men också föreläsa inom detta område.


Vi genomför detta i programform som innehåller coaching, mentorskap, rådgivning, olika verktyg som är individuellt anpassat efter överenskommelse.


Kontakta oss för en helhetslösning.

Personalfrågor


Vi kan hjälpa er med helheten inom området personalfrågor/HR. Det kan handla om lönesystem, förhandlingshjälp, policydokument mm. I dag är HR området ganska krångligt och det kan ibland vara bra att någon utomstående går igenom era rutiner inom detta område. Vi kan göra en genomlysning och föreslå förbättringar. Vi kan även hjälpa er i genomförandet.Föreläsningar


Vi föreläser inom samtliga arbetsområden. Vi har lång erfarenhet av föreläsningar eller seminarier i både privat och offentlig verksamhet.


Kontakta oss så anpassar vi en lösning för era önskemål.
Migrationsrätt/Integration


(God kompetens för Mellanöstern, Afkanistan,

Tjetjenien). Goda konskaper och erfarenheter att företräda de som har gjort apostasi (konvertering, atteism) 


Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den centrala lagen är utlänningslagen, där anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan återkallas, bland annat på grund av brott.


Rätten att vistas i Sverige kallas på juridiska för uppehållsrätt.


Vi företräder i alla frågor som berörs av migrationsrätten.


I dag lever 200 miljoner människor i ett annat land än det de föddes i. Asylrätten hör till kärnan i de mänskliga rättigheterna. Regering och riksdag lägger fast migrationspolitikens inriktning. Den svenska migrationspolitiken utgår från ett helhetsperspektiv som omfattar flykting-, invandrings- och integrationspolitik, liksom återvändande och stöd för återvandring.


Asylfrågor blev aktuella efter första världskriget, när de första och internationella överenskommelserna tillkom. År 1951 antas FN: s flyktingkonvention, genom en diplomatisk konferens där 26 länder deltar. Det råder oenighet bland de deltagande länderna angående hur pass vidsträckt flyktingbegreppet ska definieras. Vissa länder vill lagstadga ett universellt skydd oberoende av nationell tillhörighet eller geografiska beaktande. Andra länder är mer försiktiga med att ta på sig alltför mycket ansvar för världens konflikter.


Från och med Sveriges anslutning till EU år 1995, har EG-rätten företräde framför nationella författningar och svenska myndigheter och domstolar är skyldiga att tillämpa den.


Asyl utgör ett rättsligt område av sådan beskaffenhet som är nära kopplat till internationell folkrätt. Den svenska asyllagstiftningen finns i UtlL (Utlänningslagen) , vilken bygger på 1951 års FN: s flyktingkonvention samt dess 1967 års tilläggsprotokoll. Sverige är ansluten till båda dessa folkrättsliga konventioner.


I UtlL 1:3 § definieras begreppet asyl såsom ett uppehållstillstånd som beviljas till utlänningen för att denne är flykting. Det finns inte en allmänt accepterad definition av begreppet asyl, med det är godtaget att det betyder varaktigt skydd mot politisk förföljelse. FN: s flyktingkonventionen stadgar ingen skyldighet för stater att ge asyl. Idag är den godtagna tolkningen och har blivit sedvanerätt att stater är skyldiga till att bevilja åtminstone temporärt skydd enligt deras förmåga. Den svenska lagstiftaren stadgar flyktingens rätt till asyl, det vill säga en skyldighet för landet att bevilja uppehållstillstånd i de fall där förutsättningarna är uppfyllda. Folkrättsligt sett är däremot godtaget att det är staten som har rätt, men inte är skyldig till att bevilja asyl.


Det är förbudet för stater att: vägra släppa in flyktingar som tagit sig till gränsen, att skicka dem tillbaka till det landet de söker skydd ifrån, samt att avlägsna dem till tredje länder där de kan vidareskickas till hemlandet. Detta kallas för non-refoulementprincipen och utgör en folkrättslig sedvänja. Non-refoulementprincipen finns i Flyktingkonventionens artikel 33.


Det förväntas att staten där individen är medborgare är den som också skyddar individens rättigheter, men problem uppstår när staten inte längre kan eller vill säkra detta skydd. När en stat misslyckas att säkerställa dessa rättigheter är det upp till övriga stater att ta sig an ansvaret inför de människor vars rättigheter redan kränks. Något som kallas för att det internationella skyddet träder in.


Det har växt fram en tanke om att människan enbart som människa har vissa grundläggande rättigheter, en av dessa är rätten att få skydd undan förföljelse Artikel 14.1 FN: s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter fastslår att varje individ har rätt att söka och åtnjuta asyl i andra länder och denna artikel ligger till grund för flyktingrätten, både internationellt men även för svenska asylrättens bestämmelser.

OrganisationVerksamheter och organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förändras för att passa verkligheten och kundens eller företagens behov.  "Business life" handlar om utveckling av företag. Vi erbjuder er möjligheten att via föreläsning, interim eller som konsulter hjälpa er att bli ett hållbart företag och öka effektivitet och vinstmarginaler.

Vi har kunskaper inom områden så som:

Projektledning, agilt ledarskap, agil-projektledning, HR, ekonomi, organisation, förhandling, styrelsearbete, ledningsgrupp, juridik inom affärsrätt, familje juridik, arbetsmiljö, policy frågor, löner, utveckling, present och profilmaterial, förändringsprocesser, förändringsledning, krishantering, svåra samtal, mentorskap, rådgivning mm. Allt detta för att skapa ett "Business life"


Interim/Inhyrning

icke-ordinarie, vikarie, tillförordnad, , tillfällig lösning, visstidslösning. övergående lösning

 

I bland blir någon sjuk eller så lämnar någon chef företaget lite oplanerat. Då kan det vara bra att snabbt se till att ha någon på plats.


Vi erbjuder snabba interimslösningar/Inhyrningar inom flera områden.


Privat och offentlig sektor!


Arbetsledare, Driftledare, Enhetschef, VD, HR-chef, Förvaltningschef mm.


Kontakta oss så hittar vi en lösning..